Föredrag om Linnés korrespondens med Abraham Bäck

Vid årsmötet 2019 höll Eva Nyström, idé- och lärdomshistoriker och redaktör vid Linnéskorrespondensen ett mycket uppskattat föredrag om brevväxlingen mellan Linné och Abraham Bäck. Nedanstående är en sammanfattning av föredraget. Vi vill tipsa den som önskar fördjupa sig i Linnés omfattande brevväxling att använda databasen ALVIN, där breven nu finns publicerade, transkriberade och sammanfattade.

Det är mig en synnerlig fägnad så ofta jag får språka med Kiäre Bror, genom bref, fast jag icke det får coram.”  
Om Linn
és korrespondens med vännen Abraham Bäck

Brevväxlingen med vännen Abraham Bäck är den ojämförligt största i Carl von Linnés korrespondens. Vår kännedom om denna på många sätt unika vänskap grundar sig framförallt på de bevarade breven dem emellan. Från Linné finns drygt 520 brev bevarade, det första från maj 1741, och det förmodligen sista från december 1776. Dessvärre finns bara drygt femton brev från Bäck bevarade, de flesta från dennes utlandsresa 1741-1745.

Av Linnés brev framgår dock att korrespondensen genomgående inte bara var ömsesidig, utan också omfattande. Vänskapen mellan Bäck och Linné, som växte fram i samband med de många famösa turerna kring professors- och adjunktstillsättningarna i Uppsala omkring 1740, blev livsavgörande för dem båda. Under sin utlandsresa verkade Bäck till exempel som ombud för Linné när det gällde anskaffning av frön till den botaniska trädgården i Uppsala. Dessutom höll han Linné underrättad om vad som hände utomlands, och hjälpte honom med korrekturläsning och övervakning av tryckningen av Linnés arbeten, som utgavs i Paris när Bäck vistades där.

Efter Bäcks hemkomst fortsatte kontakterna, dels genom den nära fyra decennier långa korrespondensen, dels genom en lång rad sammanträffanden i Stockholm och Uppsala av både privat och professionell natur. Linné verkar ha hållit honom underrättad om praktiskt taget det mesta han företog sig, eller planerade att göra. Det innebär att här finns mängder av frågor som rör deras gemensamma yrkessfär, här avhandlas några av de kanske mest avgörande frågorna inom samtidens medicin, dess organisation och fortsatta utveckling. Det kunde gälla alltifrån de medicinska studiernas innehåll, tillsättningen av läkartjänster, av adjunkturer och professurer vid universiteten, arbetet med farmakopén samt kirurgernas alltmer framträdande roll på den offentliga medicinska scenen.  Linnes brev till Bäck är också en av våra främsta källor för vår kännedom om Linnes privata förhållanden.  Här finns spontana och livliga ögonblicksbilder ur familjernas och vännernas liv, med hushållsgöromål, bjudningar och släktkalas samt umgängesliv i största allmänhet.

Se även Eva Nyström, ”Carl von Linnés korrespondens med Abraham Bäck”,  Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift (2013), 155-166. Årsskriften finns tillgänglig som pdf på Medicinhistoriska museets hemsida

Brev från Linné till Abraham Bäck, 24 mars 1744. Brevet kan läsas transkriberat i ALVIN